دانلود آلبوم در سایه سار مهتاب

اشتراک گذاری

خواننده :

مقداد شاه حسینی

آهنگساز :

مقداد شاه حسینی


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی

آلبوم در سایه سار مهتاب
خواننده مقداد شاه حسینی
گفت و گو
تنگست براو ، هر هفت فلک
ای ساقی آفتاب پیکر
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم 
دست افشان
عشق مرا دید و بگفت
شد زغمت خانه ی سودا دلم
در سایه سارمهتاب
گفتی زغمت
در میان بادیه بنشسته فرد
مقداد شاه حسینی