دانلود آلبوم جایی برای همیشه

اشتراک گذاری

خواننده :

گروه سه نقطه


توجه : سرویس استریم موسیقی موزیک آنلاین ویژه اندروید راه اندازی شد! همینک دانلود کنید!

خواننده آرش رستمی نوازندگان کیان شمس، عطا تاسه، آریا ضمیری، سروش اعتصامی، آرش رستمی اعضای گروه را «آرش رستمی» خواننده، «کیان شمس» گیتار الکتریک، «سروش اعتصامی» گیتار الکتریک، «عطا تاسه» گیتار بیس و «آریا ضمیری» درامز تشکیل می دهند

آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره نوازندگان کیان شمس، عطا تاسه، آریا ضمیری، سروش اعتصامی، آرش رستمی اعضای گروه را «آرش رستمی» خواننده، «کیان شمس» گیتار الکتریک، «سروش اعتصامی» گیتار الکتریک، «عطا تاسه» گیتار بیس و «آریا ضمیری» درامز تشکیل می دهند آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره آلبوم جایی برای همیشه خواننده آرش رستمی قطعات آلبوم جایی برای همیشه تو دیوار صورت های سرد مثل برگ دور شو هم سایه من جایی برای همیشه جاذبه پژواک دوباره