آهنگسازی در آهنگ های زیر

تنظیم کننده در آهنگ های زیر

آهنگسازی در آلبوم های زیر

تنظیم کننده در آلبوم های زیر